Frågor och svar

Fullmakt

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal
tryggt, enkelt och till ett fast pris.

FULLMAKT

Med en fullmakt ger du någon annan rätt att utföra handlingar för din räkning. Det kan vara exempelvis att köpa eller sälja saker, ingå avtal eller företräda dig på något annat sätt.

Det är den som ger någon fullmakt som ska skriva under. Denna person kallas för fullmaktsgivare. 

Om den som företräder någon enligt en fullmakt (fullmäktige) följer fullmakten så gäller de avtal som den fullmäktige ingår med utomstående personer som om den som gett fullmakten (fullmaktsgivare) hade ingått avtalet själv.

Om fullmäktige bryter mot de instruktioner som finns i fullmakten gäller däremot inte avtal mellan fullmaktsgivaren och utomstående personer och den fullmäktige kan till och med bli skadeståndsskyldig.

Fullmaktsgivaren kan också ge den fullmäktige muntliga instruktioner som inte står med i fullmakten. Det skulle till exempel kunna handla om vad något som ska köpas för fullmaktsgivarens räkning högst får kosta. Om den fullmäktige bryter mot dessa muntliga instruktioner men samtidigt inte bryter mot den skriftliga fullmakten gäller de avtal som ingåtts men den fullmäktige kan bli skadeståndsskyldig.

En generalfullmakt är en fullmakt som inte har några gränser. Den ger den som har fått fullmakten rätt att göra allt som den som gett fullmakten kan göra för dennes räkning.

En specifik fullmakt är en fullmakt som ger den som fått fullmakten rätt att göra allt det som specificeras i fullmakten.

Den som blir utsedd att företräda någon genom en fullmakt blir bunden av de ramar som fullmakten anger. Om den som företräder någon enligt en fullmakt går utanför de behörigheter som fullmakten anger blir den som gett fullmakten inte bunden av det som avtalas. Den som fått fullmakt kan då också bli skadeståndsskyldig.

En fullmakt krävs när du vill att någon ska kunna företräda dig på något sätt. Det kan exempelvis handla om att ingå avtal för din räkning, att sälja eller köpa någonting eller att företräda dig på banken.

I fullmakten måste det stå vem du som ger någon fullmakt är. Det ska också stå vem det är du ger rätt att företräda dig. Det måste också stå i fullmakten vilken behörighet du ger till den som ska företräda dig. Dessutom måste du som ger fullmakten skriva under och datera den.

Det är också bra om dina kontaktuppgifter finns med. På så sätt kan exempelvis banker och andra som fullmakten används hos enkelt kontrollera att fullmakten fortfarande gäller.

Med hjälp av vår e-tjänst upprättar du enkelt en juridiskt korrekt fullmakt som är anpassad efter dina behov.

Fullmäktige - Den som blir utsedd att företräda någon enligt en fullmakt.

Fullmaktsgivare - Den som ger någon annan rätt att utföra handlingar för sin räkning enligt en fullmakt.

Behörighet är det som det står i fullmakten att den du har utsett att företräda dig får göra. Behörigheten sätter gränserna för vad den du utsett får göra för att du ska bli juridiskt bunden av det. Ett exempel kan vara att du ger någon fullmakt att köpa en bil för din räkning.

Befogenhet är instruktioner som du ger till den du gett fullmakt men som inte står i fullmakten. Det är sådan information som du inte vill att någon utomstående (till exempel en bilhandlare) ska känna till. Det kan exempelvis vara vad den som företräder dig som mest får betala för en bil.

En fullmakt gäller till dess att du som gett fullmakten återkallar den. Du kan också skriva in i fullmakten att den ska sluta gälla vid ett visst datum.

Fullmakten blir giltig när du som skrivit den skriver under den.

Den fullmäktiges (den som blir utsedd att företräda någon) skyldigheter är att följa de instruktioner som framgår i fullmakten. Den som är fullmäktige bör vara införstådd med att det kan uppstå en skadeståndsskyldighet om fullmakten eller muntliga instruktioner inte följs.

Om fullmäktige bryter mot de instruktioner som finns i fullmakten gäller inte avtal mellan fullmaktsgivaren och utomstående personer som har ingåtts av den fullmäktige för fullmaktsgivarens räkning och den fullmäktige kan bli skadeståndsskyldig.

Fullmaktsgivaren kan också ge den fullmäktige muntliga instruktioner som inte står med i fullmakten. Det skulle till exempel kunna handla om vad något som ska köpas för fullmaktsgivarens räkning högst får kosta. Om den fullmäktige bryter mot dessa muntliga instruktioner men samtidigt inte bryter mot den skriftliga fullmakten gäller de avtal som ingåtts men den fullmäktige kan bli skadeståndsskyldig.

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal tryggt, enkelt och till ett fast pris. Genom att svara på några frågor får du ett avtal anpassat efter din situation och enligt dina önskemål.