Integritetspolicy

Vi gör det lätt att göra rätt

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal
tryggt, enkelt och till ett fast pris.

Nedan finner du information om hur Kontraktakuten hanterar personuppgifter.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter
Kontraktakuten i Sverige AB (Kontraktakuten) värnar om kundens integritet. Kunden ska kunna känna sig trygg när denne anförtror oss sina personuppgifter. Därför har Kontraktakuten upprättat denna integritetspolicy. Policyn är upprättad utifrån gällande dataskyddslagstiftning samt förtydligar hur Kontraktakuten arbetar för att ta tillvara kundens rättigheter och integritet. 

Syftet med policyn är att upplysa kunden om hur Kontraktakuten behandlar personuppgifter, vad personuppgifterna används till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur kunden kan tillvarata sina rättigheter. 


Kontraktakuten är personuppgiftsansvariga 
Kontraktakuten i Sverige AB med organisationsnummer 559268-2131 och säte i Linköping ansvarar för de personuppgifter som behandlas om kunden. Kontraktakuten är därför personuppgiftsansvarig för kundens personuppgifter.  


Varför behandlar Kontrakakuten personuppgifter om kunder? 
Kontraktakuten behandlar kundens personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter. Kontrakakuten behandlar även personuppgifter i samband med upprättandet av de kundunika produkter som tillhandahålls baserat på kundens uppgifter vilka lämnas vid upprättandet av produkten samt för att skapa produkter som är utformade efter kundens behov. D.v.s. endast för att ingå eller fullgöra avtal med kunden.  


Vilka uppgifter samlar Kontraktakuten in om kunden – och varför? 
Kontraktakuten strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om kunden. Det innebär att Kontraktakuten inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med kunden. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med kunden behöver Kontraktakuten information om förnamn, efternamn och e-postadress till kunden. Kontraktakuten samlar också in de uppgifter som krävs för att skapa en produkt som är utformad efter kundens behov. Dessa uppgifter lagras inte på annat sätt än i den färdiga produkten och registreras inte i annat format. Vi får inte tillgång till kundens personuppgifter på annat sätt än genom kundens tillhandahållande av uppgifterna till Kontraktakuten.  Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.  


Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar Kontraktakuten personuppgifter? 
Kontraktakuten behandlar personuppgifter med stöd av och i enlighet med artikel 6 i dataskyddsförordningen (GDPR). Kontraktakuten behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra tjänster eller leverera produkter till kunden, dvs. när Kontraktakuten ingår eller fullgör avtal med respektive kund. I den mån Kontraktakuten behandlar ytterligare uppgifter kommer samtycke att inhämtas  eller att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund att säkerställas.  


Hur skyddar Kontraktakuten kundens personuppgifter? 
Kundens säkerhet är viktig för oss på Kontraktakuten. Därför har Kontraktakuten vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda kundens personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Kontraktakuten analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för kundens uppgifter ska upprätthållas.  


Vilka lämnar Kontraktakuten ut personuppgifter om kunder till? 
Kontraktakuten lämnar inte ut kundens uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra Kontraktakutens lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.  

Kontraktakuten kan komma att lämna ut kundens personuppgifter till någon av Kontraktakutens samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande kunden. Kontraktakuten lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt. 

När det krävs enligt lag kan Kontraktakuten behöva lämna ut kundernas personuppgifter till myndigheter och andra organisationer. Kontraktakuten kan också behöva lämna ut kunders uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka Kontraktakutens rättsliga anspråk.  


Hur länge behandlar Kontraktakuten kundens personuppgifter? 
Kontraktakuten sparar uppgifter om kunden under den tid som avtalet med kunden gäller och under en skälig tid därefter. Under vissa förutsättningar kan Kontraktakuten komma att behålla kundens uppgifter under en längre tid, dock högst 10 år. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.  


Kundens rättigheter 
När Kontraktakuten behandlar personuppgifter om kunden har kunden som registrerad flera rättigheter. Kunden har rätt att när som helst ta kontakt med Kontraktakuten gällande de registrerade uppgifterna, och om kunden vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan kontaktas Kontraktakuten enklast på info@kontraktakuten.se.  

Kontraktakuten förbehåller sig rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att kunden är den som den utger dig för att vara vid kontakt med Kontraktakuten. Om kunden inte kan visa sin identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att Kontraktakuten kan tillmötesgå kundens begäran.   


Tillgång till personuppgifter  
Kunden har rätt att få veta vilka personuppgifter Kontraktakuten behandlar om denne. Om kunden vill veta det kan kunden få ett sammanställt registerutdrag från Kontraktakuten som innehåller de personuppgifter Kontraktakuten behandlar om kunden.  


Rättelse och radering  
Om Kontraktakuten behandlar kundens personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om Kontraktakuten inte längre behöver uppgifterna har kunden rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har kunden rätt att få dem kompletterade. Observera att det inte är säkert att Kontraktakuten kan utföra tjänster till kunden om kunden begär att få sina personuppgifter raderade.  


Dataportabilitet
Under vissa omständigheter har kunden rätt att få de uppgifter Kontraktakuten behandlar om kunden i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har kunden rätt till beträffande de personuppgifter som kunden själv har lämnat till Kontraktakuten och som Kontraktakuten behandlar med stöd av kundens samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullgöra avtal med kunden. 


Begränsning av behandling  
Under vissa förutsättningar har kunden rätt att begära att Kontraktakuten ska begränsa behandlingen av kundens uppgifter. Det innebär att Kontraktakuten markerar uppgifterna så att Kontraktakuten i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att Kontraktakuten kan tillhandahålla kunden sina tjänster om behandlingen av kundens personuppgifter begränsas.  


Rätt att göra invändningar  
Kunden har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Kontraktakuten behandlar inte kundens personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Kunden kan därför inte rikta några invändningar mot Kontraktakutens behandling enligt denna grund.  


Rätt att inge klagomål  
Kunden har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om kunden anser att Kontraktakuten behandlar kundens personuppgifter på ett felaktigt sätt. Kunden kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.  Kontakt 
Kunden kan när som helst kontakta Kontraktakuten genom att skriva till info@kontraktakuten.se eller genom att skicka ett meddelande under Kontakta oss om kunden vill veta mer om hur Kontraktakuten behandlar kundens personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.kontraktakuten.se. 


Cookies
Webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet av din webbläsare.

Kontraktakuten använder cookies med de tekniska egenskaper som krävs för att säkerställa funktionen på webbplatsen. Dessa cookies möjliggör även för kunden att navigera på vår webbplats och erbjuder andra grundläggande webbplatsfunktioner såsom att e-tjänsten “kommer ihåg” kundens inmatade uppgifter.

Kontraktakuten använder även valfria cookies samt förser Kontraktakuten med ytterligare information i syfte att analysera datatrafik och genomföra exempelvis reklam och marknadsföring.

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal tryggt, enkelt och till ett fast pris. Genom att svara på några frågor får du ett avtal anpassat efter din situation och enligt dina önskemål.