Köpinformation och allmänna villkor

Vi gör det lätt att göra rätt

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal
tryggt, enkelt och till ett fast pris.

1. ALLMÄNT
1.1 Dessa allmänna villkor gäller för köp avtal, skapande av konto samt allmän information på webbplatsen Kontraktakuten.se (“webbplatsen”) som tillhandahålls av Kontrakakuten i Sverige AB med org.nr 559268-2131 (“Kontraktakuten”).

1.2 Kontraktakutens produkter och information riktar sig till fysiska personer. Webbplatsen och dess information är ämnad att ge allmän information och ska inte uppfattas som personlig rådgivning. De produkter som erbjuds samt den juridiska information som finns på webbplatsen har sin utgångspunkt i svensk lagstiftning.

1.3 
Kontraktakuten uppdaterar sitt utbud av avtal kontinuerligt och har rätt att ändra, ta bort, ersätta, eller lägga till information i erbjudna tjänster och produkter, samt upphöra att tillhandahålla dessa utan avisering. Se webbplatsen för Kontraktakutens aktuella utbud.

2. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN
2.1 Min sida
I samband med köp registreras ett konto för kunden. Detta konto används sedan för att kunden ska kunna se sina köp, ladda ner de avtal som köpts, göra ytterligare köp samt se och ändra kundens uppgifter. För detta krävs att kunden anger namn och e-postadress. Kunden godkänner vid registrering av kontot Kontraktakutens behandling av personuppgifter i enlighet med dessa villkor och Kontraktakutens integritetspolicy samt att e-postmeddelanden avseende nyheter och erbjudanden får skickas, om kunden inte uttryckligen har avregistrerat sig för sådana utskick.

2.2 tillgänglighet
Webbplatsen är tillgänglig via internet dygnet runt alla dagar. Kontraktakuten förbehåller sig dock rätten att vid uppdateringar eller underhåll stänga ner webbplatsen eller del av webbplatsen under en begränsad tid.

2.3 Tekniska krav
För att kunden ska kunna läsa sitt avtal krävs en programvara som kan öppna den senaste versionen av pdf-filer. 

2.4 Ändringar på webbplatsen
Kontraktakuten har rätt att göra ändringar på webbplatsen när som helst utan att först avisera detta. Ändringar kan avse tekniska lösningar, innehåll i produkter eller e-tjänster, webbplatsens design och utformning samt innehåll på webbplatsen Ändringarna kan medföra att vissa funktioner eller produkter upphör, ändras eller tillkommer. Kontraktakuten har även rätt att ändra de tekniska förutsättningarna för att nyttja webbplatsen eller produkter.

3. KÖPINFORMATION
3.1 Allmänt om köpet
Innan köp av avtal genomförs får kunden godkänna dessa allmänna villkor samt Kontraktakutens integritetspolicy. Kostnaden för köpet anges i svenska kronor till ett fast pris inklusive moms. Avtalet träffas mellan kunden och Kontraktakuten när kunden klickar på slutför köp.

3.2 Betalning
Betalning sker via Klarna Checkout som tillhandahålls av Klarna Bank AB. Genom att lämna information i kassan godkänner du Klarnas villkor.

Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. När du identifierats uppvisar Klarna Checkout vilka alternativ som är tillgängliga för dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis välja fritt mellan de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan.

3.3 Leverans
Produkten levereras till kundens konto på webbplatsen och blir tillgänglig för nedladdning eller utskrift med kundens unika inloggningsuppgifter efter genomfört köp. Inloggningsuppgifterna skickas till den maildress kunden anger i samband med köpet. Kunden ansvarar för att säkerställa att rätt mailadress angivits genom att bekräfta uppgifterna, se även under avsnitt 5. kundens ansvar nedan.

4 ÅNGERRÄTT OCH REKLAMATION
4.1 Ångerrätt
Vid köp av en eller flera produkter genom webbplatsen skapas en speciell produkt enligt kundens anvisningar utifrån de svar som angivits på respektive fråga i e-tjänsten och produkten får därmed en tydlig personlig prägel, skapad enbart för denna kund vid köptillfället. Därför finns ingen möjlighet att ångra köpet med hänvisning till distansavtalslagen särskilt 2 kap 11 § Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

4.2 Reklamation 
Kunden ska genast reklamera (meddela) Kontraktakuten om fel eller brister i den köpta produkten. Reklamation kan göras i kontaktformuläret under “kontakta oss” på webbplatsen eller via mejl till info@kontraktakuten.se.

4.3 Skrivfel
Vid enklare fel såsom skrivfel eller liknande kan kunden meddela Kontraktakuten via kontaktformuläret under “kontakta oss” på webbplatsen eller via mejl till info@kontraktakuten.se och begära rättelse. Kontraktakuten gör sedan en bedömning av huruvida felet ändrar avtalet i sak eller om felet är av enklare natur och kan därefter bistå med ändringar av enklare slag. För fel som väsentligen ändrar produkten i sak eller där ändring medför att det måste skapas en annan produkt medges inga kostnadsfria ändringar.

5. KUNDENS ANSVAR
Innan köp genomförs ges kunden möjlighet att läsa igenom dessa allmänna villkor och måste godkänna dem för att genomföra köpet.

Kunden förbinder sig att följa gällande lagar, regler samt myndighetsbeslut vid användning av webbplatsen.

Kunden ansvarar för riktigheten i de uppgifter som anges i svar på frågorna i e-tjänsten. Kunden ges i e-tjänsten möjlighet att se en sammanställning av svaren på samtliga frågor innan köpet genomförs. Genom att godkänna uppgifterna och gå vidare med köpet bekräftar kunden att de ifyllda uppgifterna är korrekta.

Kunden ansvarar för att ange korrekta uppgifter för att kunna genomföra köp samt för att skapa det konto som krävs för att kunden ska kunna logga in för att kunna ladda ner och skriva ut köpta produkter. Kunden ansvarar för att ha tillgänglig programvara för att läsa pdf-filer av den senaste versionen.

6. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
Kontraktakuten ansvarar inte för sak- eller faktafel i webbplatsens innehåll eller eventuell skador som kan uppkomma därav. Kontraktakuten ansvarar heller inte för förlorad inkomst, följdskador, ersättning mot tredje man eller annan indirekt skada eller förlust.

Kontraktakuten svarar inte för felskrivningar från kundens sida när ett avtal skapas i e-tjänsten. Vid de frågor där vägledning kring val i e-tjänsten ges skall dessa ses som allmän information om e-tjänsten och inte direkt rådgivning, därefter upprättas avtalet i e-tjänsten efter de val som kunden gör samt med de uppgifter som kunden anger i enlighet med vid var tid gällande rätt.

Kontraktakuten svarar inte för skador som uppkommer till följd av att kunden inte kan nyttja webbplatsen på grund av driftstörning, tekniskt underhåll eller annan liknande händelse. Kontraktakuten svarar inte heller för sådan skada som uppkommer till följd av att kunden nyttjat produkter på annat sätt än vad som är ämnat eller för annat ändamål än det angivna.

Kontraktakutens produkter riktas till fysiska personer och är därför inte lämplig för juridiska personer. Produkterna är utformade efter svensk rätt.

7. UPPHOVSRÄTT
Innehållet på webbplatsen och underliggande programvaror är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Informationen har dessutom upphovsrättsligt skydd som databas enligt samma lag. Utan samtycke från Kontraktakuten är det inte tillåtet att kopiera hela eller delar av innehållet på webbplatsen. Det är inte heller tillåtet att utan samtycke från Kontraktakuten göra hela eller delar av innehållet på webbplatsen tillgängligt för allmänheten.

Den produkt kunden får genom att nyttja Kontraktakutens e-tjänst eller innehåll som tillhandahålls på webbplatsen får användas fritt för eget bruk. Lagring, överföring, överlåtelse, försäljning, mångfaldigande eller annan spridning i kommersiellt syfte är inte tillåten.

8. FORCE MAJEURE
Kontraktakuten är inte ansvarig gentemot kund för fullgörandet av Leverans och tillhandahållande av webbplatsen samt på webbplatsen erbjudna och köpta produkter som förhindras av omständigheter utanför Kontraktakutens eller dennes leverantörers kontroll, innefattande men inte begränsat till krig och mobilisering, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brist på naturtillgångar, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripanden, avbrott i den allmänna infrastrukturen, innefattande exempelvis energiförsörjning och datavirus, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll (”Force Majeure”).

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Kontraktakuten i Sverige AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som kunden lämnar och som behandlas i samband med nyttjandet av tjänsten. Kontraktakuten ska behandla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Kontraktakuten strävar efter att behandla så få personuppgifter om kunden som möjligt. Detta innebär att inte fler personuppgifter än nödvändigt samlas in för att kunna ingå eller fullgöra avtal med kunden. 

För att kunna ingå samt fullgöra avtal med kunden behöver Kontraktakuten information om förnamn, efternamn och e-postadress till kunden. Övriga uppgifter som samlas in lagras inte på annat sätt än i den färdiga produkten och registreras inte i annat format. Vi får inte tillgång till kundens personuppgifter på annat sätt än genom kundens tillhandahållande av uppgifterna till Kontraktakuten.  

Kontraktakuten sparar uppgifter om kunden under den tid som avtalet med kunden gäller och under en skälig tid därefter. Under vissa förutsättningar kan vi behålla kundens uppgifter under en längre tid, dock högst 10 år. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.  

Kundens användande av e-tjänst och webbplatsen innebär ett godkännande av av den insamling, användning samt delning av personuppgifter som utförs enligt integritetspolicyn innehållande hantering av cookies som finns tillgänglig på webbplatsen.

10. ÖVRIGT
Kontraktakuten förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor utan att avisera ändringen och med ikraftträdande omedelbart efter ändringen. Vid var tid gällande allmänna villkor finns på webbplatsen, www.kontraktakuten.se. 

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal tryggt, enkelt och till ett fast pris. Genom att svara på några frågor får du ett avtal anpassat efter din situation och enligt dina önskemål.