Frågor och svar

Fullmakt för dödsbodelägare

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal
tryggt, enkelt och till ett fast pris.

FULLMAKT DÖDSBODELÄGARE

I ett dödsbo är grundregeln att alla dödsbodelägare måste skriva på avtal och andra handlingar för att de ska gälla. Med en fullmakt för dödsbodelägare ger du som är dödsbodelägare någon annan rätt att företräda dig för din del i dödsboet. Det kan vara exempelvis att köpa eller sälja saker, ingå avtal, säga upp ett hyresavtal eller ta ut pengar på banken. Särskilt om det är många dödsbodelägare eller om någon dödsbodelägare bot långt bort kan det förenkla mycket med en fullmakt. 

Dödsbodelägare är som det låter den som har del i ett dödsbo. Närmare bestämt är det den avlidnes arvingar som blir dödsbodelägare. Det kan till exempel vara en efterlevande make, maka eller sambo, legala arvingar eller universella testamentstagare.

Det är den som ger någon fullmakt som ska skriva under. Denna person kallas för fullmaktsgivare. 

Om den som företräder någon enligt en fullmakt (fullmäktige) följer fullmakten och skriver under avtal så är det som om den som gett fullmakten skrivit under själv.


Om fullmäktige bryter mot de instruktioner som finns i fullmakten gäller däremot inte avtal mellan fullmaktsgivaren och utomstående personer och den fullmäktige kan till och med bli skadeståndsskyldig.


Fullmaktsgivaren kan också ge den fullmäktige muntliga instruktioner som inte står med i fullmakten. Om den fullmäktige bryter mot dessa muntliga instruktioner men samtidigt inte bryter mot den skriftliga fullmakten gäller de avtal som ingåtts men den fullmäktige kan bli skadeståndsskyldig.

En generalfullmakt är en fullmakt som inte har några gränser. Den ger den som har fått fullmakten rätt att göra allt som den som gett fullmakten kan göra.

En specifik fullmakt är en fullmakt som ger den som fått fullmakten rätt att göra allt det som specificeras i fullmakten.

Den som blir utsedd att företräda någon genom en fullmakt blir bunden av de ramar som fullmakten anger. Om den som företräder någon enligt en fullmakt går utanför de behörigheter som fullmakten anger blir den som gett fullmakten inte bunden av det som avtalas. Den som fått fullmakt kan då också bli skadeståndsskyldig.

En fullmakt krävs när du vill att någon ska kunna företräda dig som dödsbodelägare. Kanske är det så att du bor långt bort och inte själv kan vara på plats för att exempelvis skriva på en inkomstdeklaration, göra ett bankbesök eller besöka en begravningsentreprenör. Genom att skriva en fullmakt kan någon annan göra det åt dig. Om ni är många dödsbodelägare kan det vara smidigt om en av er får fullmakt från de övriga för att kunna utföra ärenden för dödsboets räkning. 

I fullmakten måste det stå vem du som ger någon fullmakt är. Det ska också stå vem det är du ger rätt att företräda dig. Det måste också stå i fullmakten vilken behörighet du ger till den som ska företräda dig. Dessutom måste du som ger fullmakten skriva under och datera den.

Det är också bra om dina kontaktuppgifter finns med. På så sätt kan exempelvis banker och andra som fullmakten används hos enkelt kontrollera att fullmakten fortfarande gäller.

Med hjälp av vår e-tjänst upprättar du enkelt en juridiskt korrekt fullmakt som är anpassad efter dina behov.

Fullmäktige - Den som blir utsedd att företräda någon enligt en fullmakt.

Fullmaktsgivare - Den som ger någon annan rätt att utföra handlingar för sin räkning enligt en fullmakt.

Behörighet är det som det står i fullmakten att den du har utsett att företräda dig får göra. Behörigheten sätter gränserna för vad den du utsett får göra för att du ska bli juridiskt bunden av det. Ett exempel kan vara att du ger någon fullmakt att skriva under försäljningsavtalet för den avlidnes lägenhet för din räkning.

Befogenhet är instruktioner som du ger till den du gett fullmakt men som inte står i fullmakten. Det är sådan information som du inte vill att någon utomstående ska känna till. Det kan exempelvis vara vad den som företräder dig får acceptera som lägsta pris för lägenheten.

En fullmakt gäller till dess att du som gett fullmakten återkallar den. Du kan också skriva in i fullmakten att den ska sluta gälla vid ett visst datum.

Fullmakten blir giltig när du som skrivit den skriver under den.

Den fullmäktiges (den som blir utsedd att företräda någon) skyldigheter är att följa de instruktioner som framgår i fullmakten. Den som är fullmäktige bör vara införstådd med att det kan uppstå en skadeståndsskyldighet om fullmakten eller muntliga instruktioner inte följs.

Om fullmäktige bryter mot de instruktioner som finns i fullmakten gäller inte avtal mellan fullmaktsgivaren och utomstående personer som har ingåtts av den fullmäktige för fullmaktsgivarens räkning och den fullmäktige kan bli skadeståndsskyldig.

Fullmaktsgivaren kan också ge den fullmäktige muntliga instruktioner som inte står med i fullmakten. Det skulle till exempel kunna handla om vad något som ska säljas för dödsboets räkning lägst får säljas för. Om den fullmäktige bryter mot dessa muntliga instruktioner men samtidigt inte bryter mot den skriftliga fullmakten gäller de avtal som ingåtts men den fullmäktige kan bli skadeståndsskyldig.

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal tryggt, enkelt och till ett fast pris. Genom att svara på några frågor får du ett avtal anpassat efter din situation och enligt dina önskemål.