Frågor och svar

Köpeavtal

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal
tryggt, enkelt och till ett fast pris.

Köpeavtal

Den av er som är säljare ska registrera ägarbytet hos Transportstyrelsen. Det måste göras senast 10 dagar efter ägarbytet. Mer information finns på Transportstyrelsens hemsida.

Den som av er som är köpare bör genast teckna en trafikförsäkring (förutom för husvagn som täcks av bilens trafikförsäkring).

Ett köpeavtal är ett viktigt bevis för vad ni har kommit överens om. Särskilt om ni skulle bli oense är det en stor fördel att ha ett skriftligt köpeavtal jämfört med att bara vara muntligt överens. Det skapar en trygghet för båda parter och det blir tydligt vad var och en av har har för skyldigheter och rättigheter.

När ni skriver avtal i vår e-tjänst får ni ta ställning till saker som ni annars kanske inte skulle tänka på och det ger en bra grund för att ni ska kunna genomföra en trygg och säker affär där förutsättningarna är tydliga.

Ett återtagandeförbehåll innebär att den som har sålt ett fordon på avbetalning kan ha rätt att ta tillbaka det om den som köpt fordonet inte betalar av det. Om fordonet köpts med återtagandeförbehåll efter den 1 oktober 2001 ska det finnas registrerat på fordonet i vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen (dock ej moped klass 1).

Som köpare är det viktigt att kontrollera att det inte finns några skulder kopplade till fordonet. Det viktigaste är att säljaren informerar om det finns skulder och vilka skulder det i så fall är. Vi rekommenderar att säljaren löser de skulder som finns senast i samband med köpet. Om det finns skulder kvar när köpet genomförts kan det i vissa fall orsaka problem för köparen. Om det finns ett återtagandeförbehåll och skulderna inte är lösta kan köparen i vissa fall bli av med fordonet. Finns det ett återtagandeförbehåll måste också den som gjort förbehållet godkänna försäljningen.

 • Kontrollera att den som säljer fordonet verkligen är rätt ägare. Det kan i de flesta fall göras genom kontroll hos Transportstyrelsen.
 • Kontrollera om det finns något återtagandeförbehåll kopplat till fordonet och kontrollera att säljaren har betalat för fordonet till fullo.
 • Kontrollera att det inte finns några andra obetalda kostnader relaterade till fordonet som fordonsskatt eller felparkeringsavgifter.
 • Undersöka skicket på fordonet mycket noga. Du som köper ett fordon har mycket svårt att få ersättning för eventuella fel på fordonet om du inte gjort en mycket grundlig undersökning.

Befintligt skick är en term som vanligtvis används om begagnade varor. Det är en friskrivning som innebär att en vara säljs i det skick den är, det vill säga med eventuella brister.

Men även om det framgår av ett köpeavtal att en vara säljs i befintligt skick har köparen vissa rättigheter. I köplagen framgår det att en vara är felaktig i följande fall:

 1. varan inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat om varans egenskaper eller användning före köpet om upplysningarna kan ha påverkat köparen att köpa varan,
 2. säljaren före köpet inte har informerat köparen om väsentliga fel på varan som hen antas ha känt till och som köparen borde förvänta sig att bli upplyst om. Detta förutsätter att bristen på information har påverkat köpet, eller
 3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.
 • Köparen har en stor skyldighet att undersöka fordonet.
 • Kontrollera om det finns skulder kopplade till bilen och om det finns något återtagandeförbehåll.
 • Säljaren ska registrera ägarbytet. Normalt sett ska detta ske hos Transportstyrelsen inom 10 dagar. Undantag finns för moped och båt. Kontrollera med Transportstyrelsen vad som gäller exakt i ert fall.
 • Teckna försäkring för fordonet direkt. I många fall krävs en trafikförsäkring från dag ett som ägare av ett fordon.

Som köpare är det viktigt att du reklamerar (meddelar) felet till säljaren. Reklamationen ska göras inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Du som köpare ska också berätta för säljaren vilka krav du ställer på grund av felet. I första hand bör du kräva att säljaren åtgärdar felet eller (om det går) ger dig en ny vara. Om det inte går eller om säljaren inte vill åtgärda felet kan du begära ett prisavdrag eller att köpet hävs.

Köparen har stor skyldighet att undersöka fordonet innan köpet när det sker från en privatperson. Du som är köpare kan inte få ersättning för fel som du borde känt till när ni skrev på avtalet. När du som är köpare misstänker att något är fel blir din undersökningsplikt större. Om du misstänker att fordonet har fel ska du för säkerhets skull låta en utomstående sakkunnig person undersöka det innan du skriver under köpeavtalet.

Exakt hur långt undersökningsplikten sträcker sig går inte att svara på men som köpare bör du genomföra en ordentlig kontroll. I de flesta fall krävs det att köparen provkör fordonet och gör en omsorgsfull undersökning av det. Som köpare har du inte rätt att få ersättning för fel som du skulle upptäckt om du undersökt fordonet ordentligt.

Så fort det är någonting av större värde som byter ägare är det viktigt att skriva ett köpeavtal.

Köpeavtalet är ett viktigt bevis för vad ni har kommit överens om. Särskilt om ni skulle bli oense är det en stor fördel att ha ett skriftligt köpeavtal jämfört med att bara vara muntligt överens. Det skapar en trygghet för båda parter och det blir tydligt vad var och en av har har för skyldigheter och rättigheter.

När ni skriver avtal i vår e-tjänst får ni ta ställning till saker som ni annars kanske inte skulle tänka på och det ger en bra grund för att ni ska kunna genomföra en trygg och säker affär där förutsättningarna är tydliga.

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal tryggt, enkelt och till ett fast pris. Genom att svara på några frågor får du ett avtal anpassat efter din situation och enligt dina önskemål.